امکانات و ویژگی های اصلی نرم افزار

امکانات  و ویژگی های اصلی نرم افزار

معرفی طرف های حساب و دادن سقف اعتباری معرفی پزشکان و مشخصات آنها و درصد حق السهم پزشکان معرفی خدمات دندانپزشکی و تعرفه قیمت ها معرفی و ثبت پذیرش بیماران به همراه مشخات بیمار و پزشک و خدمات انجام شده در هر پذیرش تعرفه قیمت و تخفیف و سهم پزشک و سهم مطب و مشخصات >>>

معرفی طرف های حساب و دادن سقف اعتباری
معرفی پزشکان و مشخصات آنها و درصد حق السهم پزشکان
معرفی خدمات دندانپزشکی و تعرفه قیمت ها
معرفی و ثبت پذیرش بیماران به همراه مشخات بیمار و پزشک و خدمات انجام شده در هر پذیرش تعرفه قیمت و تخفیف و سهم پزشک و سهم مطب و مشخصات داندان ها و بیماری داندان ها
معرفی تعیین وقت قبلی بیماران به همراه ثبت تاریخ و ساعت و نام پزشک
معرفی کالا ها و مواد دندانپزشکی و دادن بهای خرید و بهای فروش و انبار و جستجوی سریع کالا
معرفی بانک ها و توضیحات ثابت و عناوین هزینه ها و ثبت یادداشت روزانه
فاکتور خرید مواد، فاکتور فروش/مصرف، مرجوعی فروش/مصرف , مرجوعی خرید با در نظر گرفتن سریال کالا و تاریخ انقضا / گارانتی, تعیین اضافات و کسور
دفاتر وجوه نقد ، بانک ، چک های اشخاص و چک های خودمان و ثبت هزینه ها
معرفی اقساط اشخاص به تعداد نا محدود و گزارشات دفتر اقساط و اقساط معوقه بر اساس تاریخ
راس گیری چک و چاپ راس
امکان اتصال هر تعداد کاربر شبکه به صورت همزمان , استفاده از قفل سخت افزاری USB و CD نصب
امکان معرفی کاربران و رمز و محدوده مجاز عملکرد هر یک از آنها توسط مدیر سیستم
دارای امکانات بهنگام سازی اطلاعات، تهیه نسخه پشتیبان ، استفاده از نسخه پشتیبان ، ماشین حساب, بازخوانی و چاپ گزارشات, تغییر سال و شروع سال و انتقال مانده حساب ها به سال جدید
رعایت استانداردهای نماتن (نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار )در تولید و توسعه نرم افزار و دارای یک معماری Enterprise چند لایه ای در طراحی نرم افزار لحاظ شده است به نحوی که تغییر دادن لایه Business و یا Presentation بدون تغییر سایر قسمت ها امکان پذیر است