ویژگی عمومی سیستم چیست؟


طراحی جامع سیستم ها مبتنی بر تئوریهای مدون بین المللی و ملاحظات ناشی از اقتضائات بومی و اجرا و پیاده سازی محیط های همگن دریافت اطلاعات و ارائه گزارشات سیستمی و نیز تبادل اطلاعات فی مابین سیستم ها امکان استفاده منفرد از سیستم ها با حفظ قابلیت بهره برداری در شبکه یکپارچه سیستم های کاربردی >>>

طراحی جامع سیستم ها مبتنی بر تئوریهای مدون بین المللی و ملاحظات ناشی از اقتضائات بومی و اجرا و پیاده سازی محیط های همگن دریافت اطلاعات و ارائه گزارشات سیستمی و نیز تبادل اطلاعات فی مابین سیستم ها
امکان استفاده منفرد از سیستم ها با حفظ قابلیت بهره برداری در شبکه یکپارچه سیستم های کاربردی
عدم نیاز به تخصص ویژه کامپیوتری در جریان بکارگیری سیستم ها
برخورداری از تسهیلات ویژه جهت به حداقل رساندن زمان داده آمائی و نقل و انتقال اطلاعات