مطرح شده که پس از پاسخ مدیریت، جواب پیامک می شود ولی به دست من چیزی نرسیده است


ممکن است مدیریت گزینه پاسخ از طریق پیامک را غیر فعال کرده باشد. همچنین در صورتی که امکان دریافت پیامک تبلیغاتی را غیرفعال کرده باشید، پیامک به دست شما نخواهد رسید.

ممکن است مدیریت گزینه پاسخ از طریق پیامک را غیر فعال کرده باشد. همچنین در صورتی که امکان دریافت پیامک تبلیغاتی را غیرفعال کرده باشید، پیامک به دست شما نخواهد رسید.