سوالی ثبت کرده ام ولی پاسخ داده نشده است


سوالات شما در سیستم ذخیره می شود و پس از تایید و پاسخ مدیریت در سایت نمایش داده می شود. این تاخیر ممکن است به دلیل عدم جواب از طرف مدیریت باشد

سوالات شما در سیستم ذخیره می شود و پس از تایید و پاسخ مدیریت در سایت نمایش داده می شود. این تاخیر ممکن است به دلیل عدم جواب از طرف مدیریت باشد