برای تایید ویزیت دیر کردم و الان اجازه تایید نهایی به من نمی دهد


کد ارسال شده برای موبایل و یا ایمیلتان تا ۲۴ ساعت اعتبار دارد و اگر بعد از آن نسبت به تایید آن اقدام کنید با پیغام غیر معتبر بودن روبرو خواهید شد.

کد ارسال شده برای موبایل و یا ایمیلتان تا ۲۴ ساعت اعتبار دارد و اگر بعد از آن نسبت به تایید آن اقدام کنید با پیغام غیر معتبر بودن روبرو خواهید شد.