اطلاعات کاربری را وارد کرده ام ولی تایید نمی شود


به علت اینکه اطلاعات ثبت شده نیاز به اعتبار سنجی دارند، به صورت دقیق بررسی می شوند و اگر به عنوان مثال کد کلی که وارد کرده اید اشتباه باشد سیستم اجازه ثبت این اطلاعات را به شما نمی دهد.

به علت اینکه اطلاعات ثبت شده نیاز به اعتبار سنجی دارند، به صورت دقیق بررسی می شوند و اگر به عنوان مثال کد کلی که وارد کرده اید اشتباه باشد سیستم اجازه ثبت این اطلاعات را به شما نمی دهد.