هرچه جستجو می کنم باز هم لیست نوبت دهی پیدا نمی شود


ممکن است که نام پزشک را انتخاب نکرده اید، برای همین هیچ یک از نوبت ها را به شما نمایش نخواهد داد. ولی اگر نوبت مورد نظر خودتان را پیدا نمی کنید می توانید با کلیک بر روی نمایش نوبت های ثبت شده، آن ها را مشاهده کنید.

ممکن است که نام پزشک را انتخاب نکرده اید، برای همین هیچ یک از نوبت ها را به شما نمایش نخواهد داد. ولی اگر نوبت مورد نظر خودتان را پیدا نمی کنید می توانید با کلیک بر روی نمایش نوبت های ثبت شده، آن ها را مشاهده کنید.