نوبت دهی کردم ولی می گوید در یک روز بیش از یک بار برای شما وجود ندارد.


سیستم بدین صورت عمل می کند که هر شخص در یک روز بیش از یکبار نمی تواند ویزیت خود را ثبت کند. در صورتی که نیاز به تعداد بیشتری هست با پزشک مورد نظر تماس بگیرید. وارد کردن اطلاعات اشتباه (اطلاعات شخص دیگر) ممکن است برای شما جریمه برای دفعات بعد داشته باشد

سیستم بدین صورت عمل می کند که هر شخص در یک روز بیش از یکبار نمی تواند ویزیت خود را ثبت کند. در صورتی که نیاز به تعداد بیشتری هست با پزشک مورد نظر تماس بگیرید. وارد کردن اطلاعات اشتباه (اطلاعات شخص دیگر) ممکن است برای شما جریمه برای دفعات بعد داشته باشد