شروع نوبت دهی

شروع نوبت دهی

برای شروع نوبت دهی، به کاربر کد ی عددی نمایش داده می شود. کاربر باید با  وارد کردن این عدد به مرحله بعد برود. در صورتی که عدد وارد شده اشتباه باشد به همین مرحله برگشت داده می شود و اگر درست وارد کرده باشد به مرحله بعد می رود

برای شروع نوبت دهی، به کاربر کد ی عددی نمایش داده می شود. کاربر باید با  وارد کردن این عدد به مرحله بعد برود. در صورتی که عدد وارد شده اشتباه باشد به همین مرحله برگشت داده می شود و اگر درست وارد کرده باشد به مرحله بعد می رود