انتخاب پزشک

انتخاب پزشک

در این قسمت لیست پزشک های فعال نمایش داده می شود. با انتخاب هر یک از گزینه ها صفحه بصورت اتوماتیک به مرحله بعد ارسال می شود. ممکن است پزشک در مطب و مکان های مختلف کار کند. برای همین این امکان قرار دارد تا به تعداد نامحدود پزشک با مشخصات جداگانه در سیستم قرار >>>

در این قسمت لیست پزشک های فعال نمایش داده می شود. با انتخاب هر یک از گزینه ها صفحه بصورت اتوماتیک به مرحله بعد ارسال می شود. ممکن است پزشک در مطب و مکان های مختلف کار کند. برای همین این امکان قرار دارد تا به تعداد نامحدود پزشک با مشخصات جداگانه در سیستم قرار داد.