جستجو و انتخاب روز نوبت ها

جستجو و انتخاب روز نوبت ها

در این قسمت کاربر باید تاریخ نوبت خود را انتخاب کرده و کلید جستجو را بزند. در صورتی که در روز مورد نظر نوبتی ثبت شده بود، نمایش داده می شود و در غیر این صورت پیغام در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است  نمایش داده می شود. همچنین ممکن است ما بخواهم نوبت های فعال >>>

در این قسمت کاربر باید تاریخ نوبت خود را انتخاب کرده و کلید جستجو را بزند. در صورتی که در روز مورد نظر نوبتی ثبت شده بود، نمایش داده می شود و در غیر این صورت پیغام در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است  نمایش داده می شود.

همچنین ممکن است ما بخواهم نوبت های فعال (قابل انتخاب) را مشاهده کنیم و از آن ها انتخاب کنیم. برای این کار در بالای کادر جستجو عبارت نمایش نوبت های ثبت شده قرار دارد که با کلیک بر روی آن ها نوبت های فعال نمایش داده شده و می توانیم با کلیک بر روی هر کدام نوبت مورد نظر را جستجو کنیم