انتخاب ساعت نوبت

انتخاب ساعت نوبت

در این قسمت لیست نوبت دهی به کاربر نمایش داده می شود و کاربر می تواند وقت نوبت دهی خودش را انخاب کند. ساعت ها بر روی فرم نمایش داده شده و با انتخاب هر یک می تواند کلیک مرحله بعد را کلیک کند. در صورتی که نوبتی قبلا رزرو شده باشد، متن رزرو شده نمایش داده >>>

در این قسمت لیست نوبت دهی به کاربر نمایش داده می شود و کاربر می تواند وقت نوبت دهی خودش را انخاب کند. ساعت ها بر روی فرم نمایش داده شده و با انتخاب هر یک می تواند کلیک مرحله بعد را کلیک کند. در صورتی که نوبتی قبلا رزرو شده باشد، متن رزرو شده نمایش داده می شود.