دفترچه تلفن

دفترچه تلفن

ممکن است شماره های بسیاری از کاربران، مراجعین، همکاران و … داشته باشید. در سیستم پیامک شما می توانید به تعداد دلخواه گروه ایجاد کنید و شماره های مورد نظرتان را در گروه مربوطه قرار دهید. همچنین می توانید برای هر کاربر مشخصات کاملتری مثل: نام، نام خانوادگی، آدرس، ایمیل، تاریخ تولد و … را >>>

ممکن است شماره های بسیاری از کاربران، مراجعین، همکاران و … داشته باشید. در سیستم پیامک شما می توانید به تعداد دلخواه گروه ایجاد کنید و شماره های مورد نظرتان را در گروه مربوطه قرار دهید. همچنین می توانید برای هر کاربر مشخصات کاملتری مثل: نام، نام خانوادگی، آدرس، ایمیل، تاریخ تولد و … را ثبت کنید تا دسترسی به اطلاعات آن ها ساده تر و بیشتر در اختیار شما قرار بگیرند.

همچنین در زمان ارسال پیامک می توانید گروه ها را مشاهده کنید و فقط به اشخاصی که مورد نظر شماست ارسال پیامک داشته باشید