گزارش های سیستم مدیریت مطب

گزارش های سیستم مدیریت مطب

چاپ فاکتور فروش/مصرف به فرمت های مختلف و نیز چاپ با سربرگ دندانپزشکی چاپ فاکتور خرید و مرجوعی ها, چاپ رسید و حواله انبار بر اساس فاکتور خرید و فروش گزارش لیست طرف های حساب, گزارش لیست کالاها و تگ خالی انبار و واحدهای سنجش گزارش فروش بر اساس شماره طرف های حساب و محدوده >>>

چاپ فاکتور فروش/مصرف به فرمت های مختلف و نیز چاپ با سربرگ دندانپزشکی
چاپ فاکتور خرید و مرجوعی ها, چاپ رسید و حواله انبار بر اساس فاکتور خرید و فروش
گزارش لیست طرف های حساب, گزارش لیست کالاها و تگ خالی انبار و واحدهای سنجش
گزارش فروش بر اساس شماره طرف های حساب و محدوده تاریخ فاکتور
گزارش فروش به طرف های حساب بر اساس شماره طرف های حساب و محدوده تاریخ فاکتور
گزارش صورتحساب اشخاص/بیماران/پزشکان بصورت های خلاصه و ریز و گزارش خلاصه و ریز روزانه
گزارش فروش/مصرف کالاها، گزارش گردش ریز کالا ، گزارش گردش مقداری و گردش ریالی کالا
گزارش از وجوه نقد و موجودی صندوق، گزارش از گردش و موجودی بانک ها، گزارش از چک های باز و پاس شده خودمان یا اشخاص , گزارش از هزینه ها , گزارش از وضعیت اقساط و اقساط معوقه
چاپ سند دریافت چک و سند تحویل چک بر اساس شماره های رسید و نام دریافت یا پرداخت کننده
چاپ رسید دریافت وجه نقد و رسید پرداخت وجه نقد بر اساس شماره رسید
گزارش ریز فروش کالاها و ریز فروش به اشخاص, گزارش کاردکس کالاها و گزارش کالاهای راکد
گزارش مانده حساب اشخاص و خلاصه حساب اشخاص بر اساس شماره اشخاص و محدوده تاریخ
گزارش خلاصه عملکرد خدمات دندانپزشکی
گزارش ریز عملکرد خدمات دندانپزشکی
نمودار فروش کالا و نمودار خرید کالا بصورت مقداری و ریالی به سه شکل ستونی ، دایره ای و خطی
امکان ارسال کلیه گزارشات به فرمت های Text , Word , Excel و …
سیستم عامل ایستگاه کاری Windows 98/2000/XP
سیستم عامل سرویس دهنده Windows NT 4.0 / Windows 2000 / Windows XP