تایید نوبت ثبت شده

تایید نوبت ثبت شده

بعد از ثبت نهایی نوبت دهی، برای اینکه وضعیت کاربر و اطلاعات وارد شده تایید شوند، کاربر باید کد فعال سازی که برایش ارسال می شود را تایید نهایی کند. بعد از ثبت نهایی این کد، نوبت کاربر در لیست نوبت دهی ثبت نهایی می شود و دیگران نمی توانند نسبت به انتخاب آن اقدام >>>

بعد از ثبت نهایی نوبت دهی، برای اینکه وضعیت کاربر و اطلاعات وارد شده تایید شوند، کاربر باید کد فعال سازی که برایش ارسال می شود را تایید نهایی کند. بعد از ثبت نهایی این کد، نوبت کاربر در لیست نوبت دهی ثبت نهایی می شود و دیگران نمی توانند نسبت به انتخاب آن اقدام کنند.